Unidentified Dead Persons


Unidentified Persons Dead Bodies

SR.NO. Police Station Number Date Name Age Gender Description Download
1 वसमत शहर १०/१६ १०/११/१६ एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत अंदाजे ५० वर्ष Male एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत रंग -सावळा, आकाशी लायनिंग शर्ट, खाकी पॅन्ट, निळी अंडरपॅन्ट, डाव्याहातावर इंग्रजीमध्ये राम गोंदलेले
2 वसमत शहर ०४/१६ ०१/०६/२०१६ एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत अंदाजे ३५ वर्ष Male उंची - ५ फूट, अंगाने-जाड, अंगात काळसर पांढऱ्या रंगाचे टी शर्ट, काळसर रंगाची पॅट, कमरेला लाल करदोडा, जवळ महू ते अकोला तीन रेल्वे तिकीट
3 हिंगोली शहर १२/१६ १४/०५/२०१६ एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत अंदाजे ४० ते ४५ वर् Male चेहरा - लांब, रंग-सावळा, केस-काळे, दाढी व मिश्या वाढलेले, उजव्या हाताचे दंडावर हनुमानाचे चित्र गोंदलेले, पोशाख - अंगात काळसर रंगाचा लांब बाह्याच शर्ट व निळसर पॅट
4 बाळापुर आमृ न १२/१६ कलम १७४ सीआरपीसी २७/०३/१६ एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत अंदाजे ६५ वर्ष Male एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत अंगात भुरकत रंगाचा शर्ट, रंग - काळासावला, बांधा - सडपातळ, केस - काळे पांढरे, मिशी - बारीक असलेला इसम
5 कुरुंदा गुरन ५०/१३ कलम ३०२,२०१ भादवी १७.०५.१३ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ३० ते ३३ Male उंची अंदाजे ५ ते ६ फुट, चेहरा - गोल, बारीक कट मिश्या, अंगात मळकट रंगाचे मनिला शर्ट, निळ्या रंगाची जीन्स पंट व त्यावर रक्त पडलेले, दोन्ही पाय लाल दस्तीने बांधलेले, डोक्यात तीक्ष्ण हत्याराने मारल
6 वसमत शहर १६/१४ २६.५.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ४० ते ४५ Male उंची – अंदाजे ५”५’, रंग-काळा सावळा, बांधा-सडपातळ, पोशाख-अंगात फिकट निळसर शर्ट ज्यावर पांढरे उभे आडवे लायनिंग असलेले, केस अर्ध काळे-पांढरे, मिशी व दाढी वाढलेली काळी पांढरी, उजव्या डोळ्यावर
7 हट्टा गुरन ९०/१३ कलम ३०२,५०६,३४ भादवी १०.१२.१३ एक मानवी सांगाडा Male एक मानवी सांगाडा, सांगाड्याचे अंगावर शर्ट, बेल्ट, चप्पल संपर्क क्र.०२४५४-२४४०१०
8 सेनगाव गुरन ९५/१३ कलम ३०२, २०१ भादवि १२.०५.१३ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ३० ते ३५ वर् Male उंची - अंदाजे ५.६", रंग- गोरा, केश - काळे भोर ,बांधा - सडपातळ , पोशाख - अंगात पांढऱ्या रंगाची बंडी , बनियान व कमरेला काळा करदोरा
9 वसमत शहर १७/१४ ०९.०६.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ४० वर्ष Male उंची अंदाजे ५.६", रंग सावळा, बांधा सडपातळ , पोषक - पांढरे शर्ट व बनियन, कमरेला पांढरे धोतर नेसलेला व काळ्या पत्ताची अंडरवियर, कमरेला कला कारदुळा
10 वसमत शहर ४७/१३ ११.१२.१३ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ६५ ते ७० Male उंची – अंदाजे ५”५’, रंग-काळा, बांधा-सडपातळ, पोशाख-अंगात पांढरे हाफ शर्ट, दाढी वाढलेली. संपर्क क्र.०२४५४-२२००३३
11 वसमत शहर ३५/१३ ०९.०९.१३ एक स्त्री जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ७० ते ७५ Female अंगात हिरवट रंगाची मळकट साडी, रंग – काळा सावळा, चेहरा-लांबट, केस पांढरे, नाक – सरळ संपर्क क्र.०२४५४-२२००३३
12 वसमत शहर २०/१३ १४.०५.१३ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ६५ ते ७० Male अंगात पाढरे शर्ट, केस पांढरे, रंग – गोरा, मिशी व दाढी फ्रेंचकट वाढलेले पांढरी संपर्क क्र.०२४५४-२२००३३
13 कुरुंदा २१/१४ ०९.१०.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ३५ वर्ष Male उंची – अंदाजे ५”४’, पोशाख-अंगात चौकडा फुल शर्ट व पांढरे सांडो बनियान व काळसर रंगाची पंन्ट, हातावर संतोष नाव गोंदलेले, बांधा-सडपातळ, केस काळे लांब वाढलेले, पायात काळी रबरी चप्पल, जवळ सौंदर्
14 कळमनुरी ०६/१५ २९.०३.१५ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ६५ वर्ष Male उंची – अंदाजे ५”३’, पोशाख- अंगात धोतर व शाल सोबत स्टीलचा ग्लास, बांधा-सडपातळ अर्ध टक्कल असलेले, डोक्यावर पांढरे केस, तसेच दाढी व मिशी बारीक पांढरे केस असलेली संपर्क क्र.९८२२३३०२८२
15 कळमनुरी १८/१४ २४.०५.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ६५ वर्ष Male उंची – अंदाजे ५”३’, गळ्यात काळ्या मोठ्या मन्याचे माळ, पांढरे रंगाची दाढी व मिशी वाढलेली, केस पांढरे संपर्क क्र.९८५०८८३१२५
16 कळमनुरी १६/१४ ३१.०८.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ३५ ते ४० Male उंची – अंदाजे ५” रंग - सावळा, बांधा – सडपातळ, बारीक फ्रेंच कट दाढी, अंगात पाढरे काळे रंगाचे फुल व हाफ बाह्याचे पाच प्रकारचे शर्ट संपर्क क्र.९६८९२१८७४७
17 कळमनुरी १२/१४ २८.०७.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ३५ ते ४० Male उंची – अंदाजे ५” रंग - सावळा, अंगात पांढरे रंगाचे मळकट हिरव्या बारीक रेषा असलेले फुल बाह्याचे शर्ट व विटकरी रंगाची फुल पंन्ट. सदर इसमा जवळील रिकाम्या खताचे पोत्यामध्ये बेल फुल, पळसाचे पान
18 बासंबा ११/१४ ११.०८.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे १७ वर्ष Male चेहरा – लांबट, केस काळे व बारीक, नाक सरळ, दाढी मिशा नसलेला चेहरा, पोशाख - अंगात खाकी भुरकट रंगाची पंन्ट व हिरव्या रंगाचे टी शर्ट संपर्क क्र.९०११२२७९५३
19 हिंगोली श ०५/१५ १५.०२.१५ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ४० वर्ष Male पोशाख- अंगात एक पांढरे रंगाचे फुल बाह्याचे मळकट शर्ट, भुरकट रंगाची पंन्ट तिच्यावर पांढरे व पिवळे बारीक रेषा, केस काळे, चेहेरावर दाढी व मिशा वाढलेले संपर्क क्र.९५६१५७९१२७
20 हिंगोली श २८/१४ ११.०९.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ४० वर्ष Male पोशाख- अंगात एक सोनेरी रंगाचे उभ्या रेषाचे फुल बाह्याचे शर्ट, काळ्या रंगाची पंन्ट, निळसर चोकलेटी व पांढरे रंग असलेली बनियान, संपर्क क्र.८८८८८४०७९६
21 हिंगोली श १७/१४ ०६.०६.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ६५ ते ७० Male उंची ५”, पोशाख- अंगात भगव्या रंगाची गडद लुंगी व फिकट भगव्या रंगाचे फुल बाह्या असलेले शर्ट, तसेच पांढरे रंगाची पिशवी त्यामध्ये कपडे व खाण्या पिण्याचे ताट, कटली. सदर इसम हा वर्णनाने भिक्षुक अस
22 हिंगोली श १३/१४ २३.०४.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे ४५ ते ५० Male उंची ५”७’, रंग – गोरा चेहरा –गोल, डोक्यावर काळे लहान केस, पोशाख- अंगात पांढरे रंगाचा लांब बाह्याचा शर्ट, व काळसर रंगाची पंन्ट व अंतर्गत फिकट चोकलेटी रंगाची अंडरवेअर व कंबरेला फुल बाह्या
23 हिंगोली श १२/१४ ११.०४.१४ एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत अंदाजे २५ ते ३० Male उंची ५”५’, रंग – काळा सावळा, चेहरा –गोल, पोशाख- अंगात पांढरे रंगाचा फुल बाह्याचा शर्ट, व काळ्या रंगाची पंन्ट व अंतर्गत हिरव्या रंगाची बनियान व अंडरवेअर. सदर इसम हा कामगार असावा संपर्क